Bình phương tối thiểu tuyến tính – Theo ngôn ngữ khác