Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1985 – Theo ngôn ngữ khác