Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2003 – Theo ngôn ngữ khác