Bóng đá tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á 1959 – Theo ngôn ngữ khác