Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 1966 – Theo ngôn ngữ khác