Bóng bàn tại Thế vận hội Mùa hè 2004 – Theo ngôn ngữ khác