Bóng bàn tại Thế vận hội Mùa hè 2008 – Theo ngôn ngữ khác