Bóng ma trong nhà hát (phim 2004) – Theo ngôn ngữ khác