Bản mẫu:Hộp thông tin địa điểm/tenantlist - Other languages