Bản mẫu:Infobox Indian political party – Theo ngôn ngữ khác