Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý 2 – Theo ngôn ngữ khác