Bản mẫu:Sơ khai chính khách Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác