Bản mẫu:Sơ khai nhân vật Hoa Kỳ – Theo ngôn ngữ khác