Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người lùi sửa – Theo ngôn ngữ khác