Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên tự xác nhận – Theo ngôn ngữ khác