Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa – Theo ngôn ngữ khác