Bản mẫu:Thông tin đơn vị quân sự – Theo ngôn ngữ khác