Bản mẫu:Tuổi của năm và tháng – Theo ngôn ngữ khác