Bản mẫu:Xh-thiếu bằng chứng-tb – Theo ngôn ngữ khác