Mở trình đơn chính

Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế – Theo ngôn ngữ khác

Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế có sẵn trong 140 ngôn ngữ.

Trở lại Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế.

Ngôn ngữ