Bất đẳng thức trung bình cộng và trung bình nhân – Theo ngôn ngữ khác