Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1996 – Theo ngôn ngữ khác