Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 2000 – Theo ngôn ngữ khác