Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Theo ngôn ngữ khác