Bộ Động viên Quốc phòng Quân ủy Trung ương Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác