Bộ An ninh Quốc gia (Trung Quốc) – Theo ngôn ngữ khác