Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô – Theo ngôn ngữ khác