Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) – Theo ngôn ngữ khác