Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Việt Nam) – Theo ngôn ngữ khác