Bộ Nội chính (Trung Hoa Dân Quốc) – Theo ngôn ngữ khác