Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế (Pháp) – Theo ngôn ngữ khác