Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác