Bộ tứ siêu đẳng 2: Sứ giả bạc – Theo ngôn ngữ khác