Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI – Theo ngôn ngữ khác