Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX – Theo ngôn ngữ khác