Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác