Mở trình đơn chính

Bathyraja leucomelanos – Theo ngôn ngữ khác