Biệt đội G.I. Joe: Cuộc chiến Mãng xà – Theo ngôn ngữ khác