Bretagne (lớp thiết giáp hạm) – Theo ngôn ngữ khác