Các bên phát triển video game – Theo ngôn ngữ khác