Các công ước Den Haag 1899 và 1907 – Theo ngôn ngữ khác