Các giả thuyết thay thế thuyết tiến hóa do chọn lọc tự nhiên – Theo ngôn ngữ khác