Các núi linh thiêng của Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác