Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên – Theo ngôn ngữ khác