Các nhà thờ gỗ ở Nam Tiểu Ba Lan – Theo ngôn ngữ khác