Các tên gọi của nước Việt Nam – Theo ngôn ngữ khác