Các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham – Theo ngôn ngữ khác