Câu lạc bộ bóng đá Hà Bắc Hoa Hạ Hạnh Phúc – Theo ngôn ngữ khác