Công đồng Constantinopolis II – Theo ngôn ngữ khác