Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển – Theo ngôn ngữ khác